Raamatupidamine algajatele ja dokumendihaldus väikeettevõttes

Maht: 120 akadeemilist tundi, sisaldab 100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd (17 õppepäeva)

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 10:00 - 15:00
KORRALDUS: esmaspäev, kolmapäev, reede
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 22.02.2021 - 05.04.2021
TOIMUMISE KOHT: Tartus, Teaduspargi 7 (endine Riia 185), II korrus (ruum 215)
HIND: 960 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
MUU INFO: Hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja tunnistust!

LEKTOR: Heli Halling-Meitern on raamatupidamise lektor aastast 1995. Töötanud pearaamatupidajana 11 aastat. Osutab väikeettevõtjatele raamatupidamisteenust.
EESMÄRK: Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning oskus korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust.
SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse tulemusel õppija:
 1. tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 2. koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
 3. oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 4. tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 5. koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne;
 6. oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
 7. oskab korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust;
 8. on läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja kompleksülesande lahendamise teel hindamise.

KOOLITUSE SISU:
 1. Sissejuhatus majandusarvestusse
  • Raamatupidamise põhimõisted
 2. Raamatupidamise korraldamine
  • Raamatupidamise seadus
 3. Raamatupidamisebilanss
  • Bilansi struktuur
  • Bilansis toimuvate muutuste liigid
 4. Raamatupidamiskontod ja kahekordne kirjendamine
  • Raamatupidamiskontode olemus
  • Kahekordne kirjendamine
  • Raamatupidamislausendid
  • Sünteetiline ja analüütiline arvestus
  • Kontoplaan. Näide kontoplaanist
 5. Majandustehingute dokumenteerimine
  • Algdokument
  • Koonddokument
  • Raamatupidamisregistrid
 6. Nõuded ja ettemaksed
  • Nõuded ostjate vastu, ettemaksed
  • Aruandvad isikud
 7. Raha arvestus
  • Kassadokumendid ja nende täitmine
  • Panga väljavõtted
  • Kassa- ja pangadokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva
 8. Varude arvestus
  • Kasutatavad meetodid
  • Varude arvestus raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva
 9. Põhivara arvestus
  • Põhivara mõiste
  • Põhivara liigitus ja hinnang
  • Amortisatsioon
  • Põhvara arvestus raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva
 10. Tulude arvestus
  • Tulude kajastamine lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna Juhendist
 11. Kulude arvestus
  • Kuluarvestussüsteemid ja –meetodid
 12. Palgaarvestus
  • Palga mõiste
  • Puhkusetasu arvutamise kord
  • Kinnipidamised palgast
  • Puhkusekohustus
  • Maksudeklaratsiooni täitmise kord
  • Palgaarvestus programmis Merit Palk
 13. Maksude arvestus
  • Deklaratsioonid
 14. Personalitöö algdokumentide põhinõuded
 15. Ettevõtte arhiivindus
 16. Tööõigus
 17. Majandusaasta lõpetamine
  • Kompleksülesanne raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva, raamatupidamise aastaaruande koostamine


ÕPPEKESKKOND: Teooriaõpe toimub õppeklassis.
LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes osaleb minimaalselt 80% ulatuses teooriakoolitusel ja koolituse lõpus kokkuvõtva hindamise kompleksülesande lahendamise teel.
Kui koolitus katkestatakse enne koolituse lõppu ning osaletud on 50-80% koolituse mahust väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule.
Koolitusel väljastatav dokument: Tunnistus/tõend raamatupidamise algõppe ja dokumendihalduse läbimise kohta.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, näited, praktiline töö ja esitatud kodutööd.